logo-mini

InschrijvingenProcedure

Leerlingen kunnen ingeschreven worden vanaf januari van het voorgaande schooljaar. Contacteer hiervoor de school.

Leerlingen zijn welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders instemmen met het schoolreglement en het pedagogisch project van onze school (zie schoolbrochure onder onze school). Voor de nieuwe kleuters zijn er inschrijvingsdata voorzien. Je vindt deze instapdata op onze website onder inschrijvingen kleuterschool.

Leerlingen worden op de datum van de digitale inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders deze inschrijving handtekenen tijdens een inleefdag.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school.

Weigeren en ontbinden van inschrijving

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.

Instroom in de lagere school: