logo-mini

ZorgZorgvisie

Onze zorgbril

Vanuit onze visie kijken we steeds door deze bril:

  • Wij willen dat uw kind zich goed voelt.
  • We zoeken naar wat uw kind op dit moment nodig heeft.
  • De klasleerkracht is de spilfiguur binnen de zorgwerking, ondersteund door een team zorgleerkrachten.
  • We gaan op zoek naar waar uw kind goed in is.
  • We geloven in de groeikracht van ieder kind.
  • We willen een open school zijn, waar ouders en kinderen zich WELKOM voelen.

Onze zorgvisie

1. Welbevinden staat centraal

In de eerste plaats wil het parelteam dat ELK kind zich goed voelt en betrokken is. Dit streven we na door voortdurend aandacht te geven aan de socio-emotionele ontwikkeling van elk kind en een veilig klasklimaat te creëren. Bij elke beslissing die we nemen, staat het welbevinden van uw kind centraal. We stelden ook ons eigen beleid voor pesten op. Hiervoor verwijzen we graag naar het pestbeleid.

2. Inspelen op hulpvragen

Onze zorguren worden flexibel ingezet, afhankelijk van de noden van leerlingen en leerkrachten die we ondervinden op school. Op die manier wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op hulpvragen van dat moment.

3. Een sterke brede basiszorg

Onze klasleerkrachten zijn de spilfiguren in de zorgwerking, bijgestaan door het team zorgleerkrachten. Samen streven we ernaar om zoveel mogelijk op maat van elk kind te differentiëren. Door korte momentjes te begeleiden proberen we kleine en grotere noden op te vangen. De klasleerkrachten worden extra ondersteund door verschillende zorgleerkrachten. Meer informatie over deze brede basiszorg vind je op ‘zorgcontinuüm’.

4. De ‘parel’ in elk kind

Onze slogan: “Iedereen kan iets. Niemand kan alles. Samen kunnen we veel.” Wij willen zorgen voor alle pareltjes die jullie aan ons toevertrouwen en het beste in
hen naar boven halen. Over de symboliek van de naam van onze school, vind je meer informatie in onze schoolbrochure.

5. Geloven in de groeikracht van ieder kind

Groeien gebeurt met vallen en opstaan. Het is een levenslang proces waarbij men plezier en vreugde haalt uit succeservaringen en waarbij probleemsituaties nieuwe
leerkansen bieden. Om dit proces vlot te laten verlopen vinden we het heel belangrijk dat onze kinderen geloven in de eigen leer-, veer- en groeikracht. Daarnaast geloven wij als school sterk in de groei- en veerkracht van al onze kinderen. We willen elk kind, ondanks eventuele grenzen of moeilijkheden, kansen geven om verder te groeien. We willen elk kind uitdagen, zodat het optimaal kan ontwikkelen, ook als het denkniveau al hoger ligt. We handelen steeds vanuit een geloof in de groei van elk kind en streven met elk kind eigen, realistische doelen na, doorheen de hele schoolcarrière. Vanuit deze visie bieden we zoveel mogelijk zorg in de klas en willen daarnaast onze kinderen zoveel mogelijk binnen hun groep met leeftijdsgenoten houden en zullen we enkel in uitzonderlijke situaties kinderen een jaar laten dubbelen of overslaan.

6. Communicatie en samenwerking

Communiceren en samenwerken met kinderen
Elke klasleerkracht gaat geregeld in gesprek met elk kind. We vinden het belangrijk om te weten hoe uw kind zich voelt.

Communiceren en samenwerken binnen het parelteam
Op onze school investeren we in uren voor een breed zorgteam. Er is al heel wat expertise opgebouwd. Op regelmatige basis wordt er overlegd binnen het zorgteam en met de klasleerkrachten. De zorgleerkrachten zorgen mee voor een goede overgang tussen de leerjaren. Kijk hier voor een kennismaking met ons zorgteam.

Communiceren en samenwerken met ouders
De Parel wil een open school zijn waar kinderen, leerkrachten, ouders en externen zich welkom voelen en waar iedereen met elke vraag terecht kan. We vinden het belangrijk dat ouders tijdig een gesprek aangaan met de leerkrachten en/of directie als ze een zorgvraag hebben. Door kort op de bal te spelen, kunnen we heel wat problemen voorkomen. Bij eventuele bezorgdheden, zal de school ook contact opnemen met de ouders. Door de wekelijkse nieuwsbrief blijven ouders op de hoogte van de activiteiten/leerdoelen waaraan gewerkt wordt gedurende de week.

Communiceren en samenwerken met externen
Daar we het heel belangrijk vinden om goed samen te werken met CLB en ondersteuningsnetwerk, plannen we op regelmatige basis overlegmomenten. Indien uw kind een externe begeleider (bv. logo, kiné, psycholoog…) heeft, leggen we graag contact met deze persoon, zodat we uw kind samen optimaal kunnen begeleiden.